Ranking jakości życia - najlepsze miasta

  1. Sopot
  2. Warszawa
  3. Kraków
  4. Poznań
  5. Rzeszów
  6. Gdańsk
  7. Wrocław
  8. Opole
  9. Gdynia
  10. Olsztyn
Pełna wersja rankingu dostępna jest podczas przeglądania na ekranach o większej rozdzielczości.
anking
Stwórz swój ranking
Poniższe wartości kategorii są domyślnie ustawione zgodnie z odpowiedziami czytelników. Dopasuj je do swoich priorytetów używając suwaków.

Prześlij swoje priorytety Ustawione powyżej wartości suwaków zostaną porównane z odpowiedziami innych czytelników.

Przesłane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane tylko do celów statystycznych.
Indeks jakości życia

Tworząc ten ranking, wzięliśmy pod uwagę miasta na prawach powiatu. W oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich, określiliśmy dziesięć obszarów wpływających na jakość życia. Są to edukacja, praca, mieszkania, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, społeczność, czas wolny, samorząd oraz transport i łączność. Pozycje, jakie zajęły miasta w głównym rankingu, wynikają ze średniej ważonej dziesięciu ocen (do określenia wag użyliśmy metod statystycznych rekomendowanych przez OECD i Joint Research Centre Komisji Europejskiej, co pozwoliło na zminimalizowanie niepożądanego wpływu arbitralności). Wysokie miejsce nie musi oznaczać, że miasto znalazło się w czołówce we wszystkich kategoriach – np. miejscowość bardzo rozwiniętą gospodarczo, gdzie łatwo o atrakcyjną pracę, może jednocześnie cechować bardzo zły stan środowiska. Dlatego zachęcamy do skorzystania z interaktywnej wersji rankingu, dzięki której można szczegółowo przeanalizować czynniki wpływające na ocenę wybranego miasta. Ponadto daje ona możliwość modyfikowania – zgodnie z indywidualnymi priorytetami – wag dla poszczególnych kategorii.

Czytaj więcej
Edukacja
Przy konstruowaniu indeksu edukacji i wykształcenia braliśmy pod uwagę średnie wyniki uczniów uzyskane na egzaminie gimnazjalnym z matematyki i liczbę absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra na 10 tys. mieszkańców oraz aktywną i sprzyjającą jakości politykę samorządów w zakresie edukacji.
Czytaj więcej
Czas wolny
Oferta zagospodarowania czasu wolnego umożliwia mieszkańcom podtrzymywanie kontaktów społecznych, rozwijanie sieci relacji oraz realizację dodatkowych zajęć czy pasji. Według nas uczestnictwo w programach instytucji kultury „wysokiej” (jak teatr czy filharmonia) ma mniejsze znaczenie z perspektywy ośrodków niedysponujących odpowiednią i drogą infrastrukturą kulturalną.
Czytaj więcej
Mieszkania
Koszty mieszkaniowe stanowią znaczną część budżetu gospodarstw domowych, co istotnie wpływa na ograniczenie wydatków przeznaczanych na inne sfery życia. To dlatego miasta takie jak Sopot, Warszawa czy Kraków, choć są liderami w całym rankingu, zajmują dalsze pozycje w tej kategorii (odpowiednio 46., 51. i 59. miejsce).
Czytaj więcej
Samorząd
Idąc tropem poprzedniego rankingu POLITYKI, w którym zaproponowano dodatkowe kryterium oceny – „Jakość samorządu”, postanowiliśmy uwzględnić złożony wskaźnik, który – przy wykorzystaniu częściowo tych samych mierników – określić można mianem zrównoważonego samorządu.
Czytaj więcej
Praca
W tym indeksie nie braliśmy pod uwagę wyłącznie stopy zarejestrowanego bezrobocia oraz stosunku liczby osób pracujących do niepracujących czy też przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Dodatkowo wyróżniliśmy także czynniki, które świadczą o możliwościach zarobkowych mieszkańców miast, jak opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym oraz liczbę podmiotów i przedsiębiorstw wpisanych do bazy REGON.
Czytaj więcej
Środowisko
Tereny zielone w miastach oferują ludziom możliwości rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie bez konieczności ucieczki poza miejsce zamieszkania. Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem jest zatem istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia. Pobliski park może okazać się wielkim sojusznikiem w walce o zdrowsze życie mieszkańców, stając się de facto elementem publicznej infrastruktury ochrony zdrowia.
Czytaj więcej
Społeczność
Zaangażowanie obywatelskie jest niezbędne dla funkcjonowania demokracji. Poprzez uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym obywatele mogą wyrażać swoje potrzeby i wpływać na decyzje.
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo
Na bezpieczeństwo osobiste wpływa przede wszystkim poziom przestępczości i jej wykrywalność, ale także przestępstwa drogowe prowadzące do szkód w zdrowiu lub mieniu. W tej kategorii uwzględniliśmy zarówno te przestępstwa, które prowadziły do utraty mienia, jak i te poważniejsze, a więc przeciwko życiu i zdrowiu mieszkańców.
Czytaj więcej
Zdrowie
Na zdrowie ludzi w miastach wpływają różnorodne czynniki – od formy urbanistycznej po infrastrukturę. Jakość życia w mieście obrazują m.in. odnotowany przyrost naturalny czy liczba zgonów przed 65. rokiem życia na tysiąc mieszkańców.
Czytaj więcej
Komunikacja
Dla wielu osób dobra sieć transportowa jest kluczowa dla zaspokojenia potrzeb takich jak zakupy, edukacja czy rekreacja. Patrząc na ekosystem telekomunikacyjny, dostrzeżemy jak długą drogę przeszliśmy od publicznych aparatów telefonicznych do WhatsAppa, Skype’a czy komunikacji e-mailowej. Przed podobną rewolucją stajemy, gdy mowa o mobilności miejskiej.
Czytaj więcej